การส่งบทความ

งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1

02 ธันวาคม
2562

ผลงานที่สามารถส่งมาเข้าร่วมประชุม

           เป็นผลงานที่ผ่านจากการวิจัย การทดลอง หรืองานในลักษณะเดียวกันที่สามารถแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถนำงานไปใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TIIC ครั้งที่ 1 จะต้องมีผลงานดังนี้

1.จัดทำผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พรีเซ็นเตชั่นเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถเลือกนำเสนอ   ในวันประชุมเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้

2.สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 แบบ คือ

            2.1 ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพียงอย่างเดียว

            2.2 ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานอีกครั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในการนำไปทำเป็นเชิงพาณิชย์ (Pitching) โดยมีนักลงทุนที่ผู้จัดงานเชิญมาจากในประเทศและจากต่างประเทศ

3.เป็นผลงานทางด้าน IoT (Internet of Things) ใน 7 ด้านดังนี้

           3.1 ด้านการเกษตร

           3.2 ด้านการท่องเที่ยว

           3.3 ด้านสุขภาพ

           3.4 ด้านอุตสาหกรรม

           3.5 ด้านโลจิสติกส์

           3.6 ด้านพลังงาน

           3.7 ด้านอื่น ๆ ที่เป็นงานทางด้าน IoT