หน่วยงานที่ร่วมมือ

งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1

02 ธันวาคม
2562

หน่วยงานที่ร่วมมือ

1. อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   (องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร