ประวัติของสมาคมไทยไอโอที

งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1

02 ธันวาคม
2562

ประวัติของสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association)

         สมาคมไทยไอโอที จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561   ด้วยจุดมุ่งหมายหลัก 4 ด้าน คือ สร้างความตระหนักรับรู้ สร้างคนที่มีทักษะ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างการใช้งานที่มีคุณค่า ทำให้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทยและภูมิภาค ASEAN มีสัญลักษณ์ของสมาคมไทยไอโอทีดังแสดงในภาพ

 

           สมาคมไทยไอโอได้จัดวางโครงสร้างสมาคมเป็นส่วนงานบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลจัดการสมาคมตามกฎข้อบังคับสมาคม และแยกส่วนการจัดการเทคโนโลยีเป็นกลุ่มย่อยดูแลโดยอนุกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมมีอิสระในการดำเนินงานตามแนวทางของกลุ่ม สามารถเพิ่มเติมยกเลิกได้ตามทิศทางเทคโนโลยี สมาชิกสมาคมมาจากภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการศึกษา โดยนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศที่ผ่านการรับรองสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีพันธกิจหลักคือร่วมมือทุกภาคส่วนผลักดันไทยสู่  IoT hub of ASEAN และสร้าง SMART Thailand  ด้วยภารกิจเริ่มต้น 6 กลุ่มคือ 1. Smart Agriculture 2.Smart Health   3.Smart Tourism   4.Smart Industry   5.Smart Logistics และ  6.Smart City โดยแสดงพันธกิจของสมาคมเป็นภาพอินโฟกราฟิกดังภาพ

 

โดยมีคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอทีจำนวน 6 ท่านดังนี้

 

1.นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ ตำแหน่ง นายกสมาคม
2.ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์ ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 1
3.นายนิติ เมฆหมอก ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 2
4.นายปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง ตำแหน่ง เลขาธิการสมาคม
5.นายสุทัด ครองชนม์ ตำแหน่ง นายทะเบียน
6.นายภูธนิน ปิยาภิมุข ตำแหน่ง เหรัญญิก

 

        ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญที่บุคคลและนิติบุคคลจำนวน 90 ราย และสมาชิกวิสามัญจำนวน 14 ราย สมาคมมีสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ สมาคม ไทยไอโอที เลขที่ 1933 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270      โทร 0-2743-2533 ซึ่งสมาชิกของสมาคมไทยไอโอทีจะมีสิทธิประโยชน์ดังนี้

1.สมัครเป็นคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที

2.รับข่าวสารทั่วไป รับเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมไทยไอโอที

3.เข้าร่วมกิจกรรม งานแสดงเทคโนโลยีกับสมาคมไทยไอโอทีและรับข้อเสนอสินค้า บริการพิเศษจากกลุ่มพันธมิตรรับโครงการวิจัย พัฒนา เสนอสินค้าและบริการให้กับหน่วยงานที่ติดต่อผ่านสมาคมไทยไอโอที

4.เป็นตัวแทนสมาคมไทยไอโอทีประสานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.ได้รับเชิญสัมภาษณ์ เขียนบทความและถ่ายทำวิดีโอ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ หรือช่องทางอื่นที่สมาคมฯ เห็นเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงความรู้และการนำไปใช้งานได้จริง

6.ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ช่วยกำหนดทิศทาง ร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ไปด้วยกัน

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมไทยไอโอทีจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ของสมาคม จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

          1. มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้แก่นักพัฒนาและนักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ ผลงาน/ชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้จริง

          2. เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาของผู้ประกอบการไทย สามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์และการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรมของไทย

          3. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย นักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ

          4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

          5. ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมศีลธรรม จารีตประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

          6. ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือการพนันอื่นๆในสมาคม