กำหนดการสำคัญ

งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1

02 ธันวาคม
2562

วันเวลา สถานที่จัดงาน

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562                

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   (องค์การมหาชน)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

กำหนดการในการจัดงาน

       วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

            8:30 -  9:00 น.               ลงทะเบียนร่วมงาน

            9:00 - 10:00 น.               พิธีกล่าวเปิดงานต้อนรับ

            10:00 - 11:00 น.             ฟังปาฐกถา จาก Keynote speaker

            11:00 - 11:20 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

            11:20 - 12:00 น.             แนะนำข้อมูลในงานประชุม

            12:00 - 13:00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13:10 - 17:00 น.             นำเสนอผลงาน (เสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุม)

 

        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

            9:00 - 12:00 น.               นำเสนอผลงาน (เสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุม)

            12:00 - 13:00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13:10 - 17:00 น.             นำเสนอผลงาน (เสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุม)

 

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

            9:00 - 12:00 น.               นำเสนอผลงานสำหรับทีมที่ต้องการ Pitching

            12:00 - 13:00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13:10 - 17:00 น.             นำเสนอผลงานสำหรับทีมที่ต้องการ Pitching

            18:00 - 19:30 น.             งานเลี้ยงอาหารเย็น (Banquet research networking, Party)

            19:30 - 20:00 น.             ร่วมลอยกระทง

 

กำหนดการรับททความ

เปิดรับบทความวิชาการ/วิจัย 

15 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

15 สิงหาคม 2562

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ 

30 สิงหาคม 2562

กำหนดลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความ 

30 สิงหาคม 2562

กำหนดวันลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  วิชาการ 

30 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562

วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 

11–13 พฤศจิกายน 2562