ที่มาและวัตถุประสงค์ของงานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1

02 ธันวาคม
2562

ที่มาและวัตถุประสงค์ของงานประชุมวิชาการ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1

         สมาคมไทยไอโอทีมีความประสงค์ที่จะจัดงานประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประทศไทยและในอาเซียน และต้องการเผยแพร่กิจกรรมด้าน IoT  ให้แพร่หลาย โดยกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562   ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   (องค์การมหาชน)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กำหนดรูปแบบของงานเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International conference) ที่เน้นงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  แบ่งหัวข้อของงานวิจัยทางด้าน IoT ที่จะส่งเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จำนวน 7 หัวข้อดังนี้ 1.ด้านการเกษตร 2.ด้านการท่องเที่ยว 3.ด้านสุขภาพ 4.ด้านอุตสาหกรรม 5.ด้านโลจิสติกส์        6.ด้านพลังงาน และ 7.ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยเปิดรับบทความทางวิชาการจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รูปแบบการประชุมจะมีลักษณะที่เกิดจากการผสมผสานของการจัดการประชุมเชิงวิชาการ (Academic conference) และการจัดงานในลักษณะของการหาผู้ร่วมลงทุนทางการค้า (Pitching)  ที่นักวิจัยที่มีผลงานทางด้าน IoT สามารถนำเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และสามารถเลือกที่นำผลงานไปนำเสนอเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ ทำให้เกิดกิจกรรมการร่วม   สมทบทุน หรือแม้แต่การซื้อผลงานไปผลิต เป็นต้น โดยจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพ (Startup)  ตรงที่งานที่จะมานำเสนอในงานนี้ จะมีการวิจัยรองรับ มีผลการวิจัยระดับหนึ่งแล้วเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจ หรือเป็นงานวิจัยที่พร้อมที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้

 

สัญลักษณ์ของงานประชุมวิชาการ TIIC ครั้งที่ 1

ความหมายของสัญลักษณ์

         ภาพโลโก้ได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของสมาคม Thai IoT ที่ต้องการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ นอกจากนั้นยังต้องการเพิ่มความสามารถและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทย และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของสถานศึกษา ผู้ประกอบการ และภาครัฐ

         จุดวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง สถานศึกษา ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มาร่วมสร้างสรรค์ และเพิ่มความสามารถด้าน IoT ให้กับประเทศ โดยใช้สีน้ำเงินซึ่งสื่อถึงความเข้มแข็งของแต่ละองค์กร มาร่วมทำงานด้วยกันให้เกิดความเข้มแข็ง

ลายประจำยามสีส้ม หมายถึง สัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่จะเปล่งประกายเป็นผู้นำในอาเซียนในด้าน IoT โดยใช้สีส้ม ซึ่งสื่อถึงความทันสมัย และความเจริญรุ่งเรือง

 

คณะทำงานจัดประชุมวิชาการ TIIC ครั้งที่ 1

 

 

          คณะทำงานจัดประชุมวิชาการ TIIC ครั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลากหลายภาคส่วน เช่น ผู้แทนจากบริษัทหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกของสมาคม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้แทนจากสภาวิชาชีพ เพื่อดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ให้เป็นไปได้ด้วยดี