งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1

Thai IoT International Conference (TIIC 1)

02 ธันวาคม
2562

ประวัติของสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association)

         สมาคมไทยไอโอที จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561   ด้วยจุดมุ่งหมายหลัก 4 ด้าน คือ สร้างความตระหนักรับรู้ สร้างคนที่มีทักษะ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างการใช้งานที่มีคุณค่า ทำให้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สร้างประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทยและภูมิภาค ASEAN มีสัญลักษณ์ของสมาคมไทยไอโอทีดังแสดงในภาพ

 

           สมาคมไทยไอโอได้จัดวางโครงสร้างสมาคมเป็นส่วนงานบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลจัดการสมาคมตามกฎข้อบังคับสมาคม และแยกส่วนการจัดการเทคโนโลยีเป็นกลุ่มย่อยดูแลโดยอนุกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมมีอิสระในการดำเนินงานตามแนวทางของกลุ่ม สามารถเพิ่มเติมยกเลิกได้ตามทิศทางเทคโนโลยี สมาชิกสมาคมมาจากภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการศึกษา โดยนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศที่ผ่านการรับรองสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีพันธกิจหลักคือร่วมมือทุกภาคส่วนผลักดันไทยสู่  IoT hub of ASEAN และสร้าง SMART Thailand  ด้วยภารกิจเริ่มต้น 6 กลุ่มคือ 1. Smart Agriculture 2.Smart Health   3.Smart Tourism   4.Smart Industry   5.Smart Logistics และ  6.Smart City โดยแสดงพันธกิจของสมาคมเป็นภาพอินโฟกราฟิกดังภาพ

 

โดยมีคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอทีจำนวน 6 ท่านดังนี้

 

1.นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ ตำแหน่ง นายกสมาคม
2.ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์ ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 1
3.นายนิติ เมฆหมอก ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 2
4.นายปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง ตำแหน่ง เลขาธิการสมาคม
5.นายสุทัด ครองชนม์ ตำแหน่ง นายทะเบียน
6.นายภูธนิน ปิยาภิมุข ตำแหน่ง เหรัญญิก

 

        ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญที่บุคคลและนิติบุคคลจำนวน 90 ราย และสมาชิกวิสามัญจำนวน 14 ราย สมาคมมีสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ สมาคม ไทยไอโอที เลขที่ 1933 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270      โทร 0-2743-2533 ซึ่งสมาชิกของสมาคมไทยไอโอทีจะมีสิทธิประโยชน์ดังนี้

1.สมัครเป็นคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที

2.รับข่าวสารทั่วไป รับเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมไทยไอโอที

3.เข้าร่วมกิจกรรม งานแสดงเทคโนโลยีกับสมาคมไทยไอโอทีและรับข้อเสนอสินค้า บริการพิเศษจากกลุ่มพันธมิตรรับโครงการวิจัย พัฒนา เสนอสินค้าและบริการให้กับหน่วยงานที่ติดต่อผ่านสมาคมไทยไอโอที

4.เป็นตัวแทนสมาคมไทยไอโอทีประสานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.ได้รับเชิญสัมภาษณ์ เขียนบทความและถ่ายทำวิดีโอ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ หรือช่องทางอื่นที่สมาคมฯ เห็นเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงความรู้และการนำไปใช้งานได้จริง

6.ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ช่วยกำหนดทิศทาง ร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ไปด้วยกัน

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมไทยไอโอทีจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ของสมาคม จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

          1. มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้แก่นักพัฒนาและนักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ ผลงาน/ชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้จริง

          2. เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาของผู้ประกอบการไทย สามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์และการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรมของไทย

          3. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย นักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ

          4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

          5. ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมศีลธรรม จารีตประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

          6. ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือการพนันอื่นๆในสมาคม

 

 

ที่มาและวัตถุประสงค์ของงานประชุมวิชาการ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1

         สมาคมไทยไอโอทีมีความประสงค์ที่จะจัดงานประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประทศไทยและในอาเซียน และต้องการเผยแพร่กิจกรรมด้าน IoT  ให้แพร่หลาย โดยกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระหว่างวันที่ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดรูปแบบของงานเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International conference) ที่เน้นงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  แบ่งหัวข้อของงานวิจัยทางด้าน IoT ที่จะส่งเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จำนวน 8 หัวข้อดังนี้
1.ด้านการเกษตร

2.ด้านการท่องเที่ยว

3.ด้านสุขภาพ

4.ด้านอุตสาหกรรม

5.ด้านโลจิสติกส์        

6.ด้านพลังงาน

7.ด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับ IoT

8.ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT

     โดยเปิดรับบทความทางวิชาการจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบการประชุมจะมีลักษณะที่เกิดจากการผสมผสานของการจัดการประชุมเชิงวิชาการ (Academic conference) และการจัดงานในลักษณะของการหาผู้ร่วมลงทุนทางการค้า (Pitching)  ที่นักวิจัยที่มีผลงานทางด้าน IoT สามารถนำเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และสามารถเลือกที่นำผลงานไปนำเสนอเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ ทำให้เกิดกิจกรรมการร่วม   สมทบทุน หรือแม้แต่การซื้อผลงานไปผลิต เป็นต้น โดยจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพ (Startup)  ตรงที่งานที่จะมานำเสนอในงานนี้ จะมีการวิจัยรองรับ มีผลการวิจัยระดับหนึ่งแล้วเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจ หรือเป็นงานวิจัยที่พร้อมที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้

 

สัญลักษณ์ของงานประชุมวิชาการ TIIC ครั้งที่ 1

ความหมายของสัญลักษณ์

         ภาพโลโก้ได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของสมาคม Thai IoT ที่ต้องการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ นอกจากนั้นยังต้องการเพิ่มความสามารถและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทย และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของสถานศึกษา ผู้ประกอบการ และภาครัฐ

         จุดวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง สถานศึกษา ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มาร่วมสร้างสรรค์ และเพิ่มความสามารถด้าน IoT ให้กับประเทศ โดยใช้สีน้ำเงินซึ่งสื่อถึงความเข้มแข็งของแต่ละองค์กร มาร่วมทำงานด้วยกันให้เกิดความเข้มแข็ง

ลายประจำยามสีส้ม หมายถึง สัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่จะเปล่งประกายเป็นผู้นำในอาเซียนในด้าน IoT โดยใช้สีส้ม ซึ่งสื่อถึงความทันสมัย และความเจริญรุ่งเรือง

 

คณะทำงานจัดประชุมวิชาการ TIIC ครั้งที่ 1

 

 

          คณะทำงานจัดประชุมวิชาการ TIIC ครั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลากหลายภาคส่วน เช่น ผู้แทนจากบริษัทหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกของสมาคม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้แทนจากสภาวิชาชีพ เพื่อดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ให้เป็นไปได้ด้วยดี

 

 

ผลงานที่สามารถส่งมาเข้าร่วมประชุม

           เป็นผลงานที่ผ่านจากการวิจัย การทดลอง หรืองานในลักษณะเดียวกันที่สามารถแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถนำงานไปใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TIIC ครั้งที่ 1 จะต้องมีผลงานดังนี้

1.จัดทำผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พรีเซ็นเตชั่นเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถเลือกนำเสนอ   ในวันประชุมเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้

2.สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 แบบ คือ

            2.1 ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพียงอย่างเดียว

            2.2 ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานอีกครั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในการนำไปทำเป็นเชิงพาณิชย์ (Pitching) โดยมีนักลงทุนที่ผู้จัดงานเชิญมาจากในประเทศและจากต่างประเทศ

3.เป็นผลงานทางด้าน IoT (Internet of Things) ใน 8 ด้านดังนี้

           1. ด้านการเกษตร

           2. ด้านการท่องเที่ยว

           3. ด้านสุขภาพ

           4. ด้านอุตสาหกรรม

           5. ด้านโลจิสติกส์

           6. ด้านพลังงาน

           7. ด้านอื่น ๆ ที่เป็นงานทางด้าน IoT

           8. ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT

 

 

วันเวลา สถานที่จัดงาน

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562                

ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถนน พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการในการจัดงาน

       วันที่ 2 ธันวาคม 2562

            8:30 -  9:00 น.               ลงทะเบียนร่วมงาน

            9:00 - 09:45 น.               พิธีกล่าวเปิดงานต้อนรับ

            09:45 - 10:30 น.             ฟังปาฐกถา จาก Keynote speaker 1

            10:30 - 11:00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

            11:20 - 11:45 น.             ฟังปาฐกถา จาก Keynote speaker 2

            11:45 - 12:00 น.             แนะนำข้อมูลในงานประชุม

            12:00 - 13:00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13:10 - 17:00 น.             นำเสนอผลงาน (เสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุม)

            18:00 - 19:30 น.             งานเลี้ยงอาหารเย็น (Banquet research networking, Party)

 

        วันที่ 3 ธันวาคม 2562

            09:00 - 09:45 น.             ฟังปาฐกถา จาก Keynote speaker 3

            10:00 - 12:00 น.             Poster presentation tour

            12:00 – 13:00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13:10 - 16:00 น.            นำเสนอผลงานสำหรับทีมที่ต้องการ Pitching

            16.00 – 17.00 น.            มอบรางวัล

 

กำหนดการรับททความ

เปิดรับบทความวิชาการ/วิจัย (ฉบับเต็ม)

15 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

20 ตุลาคม 2562

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ 

27 ตุลาคม 2562

กำหนดลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความ 

20 ตุลาคม 2562

กำหนดวันลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  วิชาการ 

20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562

วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 

2-3 ธันวาคม 2562